梦见自己受委屈哭得很伤心

来源:优美情书网 时间:2018-07-27 16:33:46 责编: 人气:

 hěnduōshíhòuyǒumíngmíngshímedōuméiyǒushímecuò,quèzǒngshìzāorénguàizuì,guǒxiǎngtōngdehuà,jiùhuìdehěnshāngxīnle guǒshìzàimèng,mèngjiànshòuwěihěnshāngxīn zuìjìnhuìyǒushímeshìqíngshēngme?guǒzuòlezhèmèng,kuàiláimèngjiàndemèngjìngjiělejiěxiàba!

<rb>梦</rb><rt>mèng</rt><rb>见</rb><rt>jiàn</rt><rb>自</rb><rt>zì</rt><rb>己</rb><rt>jǐ</rt><rb>受</rb><rt>shòu</rt><rb>委</rb><rt>wěi</rt><rb>屈</rb><rt>qū</rt><rb>哭</rb><rt>kū</rt><rb>得</rb><rt>dé</rt><rb>很</rb><rt>hěn</rt><rb>伤</rb><rt>shāng</rt><rb>心</rb><rt>xīn</rt>1

 mèngjiànshòuwěihěnshāngxīndezhōugōngjiěmèng:mèngjiànshòuwěihěnshāngxīn,yùnzhīshìtōngtōng,guòquèyǒucuòderén zuìzhǔyàoshìyīnzàicāntuánxiūxiánhuódòngzhōng,nénggòuhuīzhàoliàobiérén wéiréndefèngxiànjīngshén,ràngshǎoxìnrèngǎn péngyǒumenyǒufánnǎoshíhěnyuànzhǎoqīng,zhèzhǒngshíhòujiùyàotàiduō,jiùsuànyǒuxiēlìngrénshāngxīn,dànxiànshíértǎnchūjiàncáishìzhēnzhèngduìduìfāngyǒude,duìfāngyàogǎijìndequēdiǎn,zhíjiēzhǐba 

mèngjiànshòuwěihěnshāngxīn,ànzhōuhángfèn,xiángcǎishì绿,xìngyùnshùshì5,táohuāwèizàidōngnánfāngxiàng,cáiwèizàizhèngnánfāngxiàng,kāiyùnshíshìxìngrén 

jiùzàijīntiān,quánqiúhuárénshìjièyuēyǒu15réngēnyàngmèngjiànshòuwěihěnshāngxīn guǒmèngjiànshòuwěihěnshāngxīn,mǎicǎipiàodehuà,jiàngòumǎihàowéi1 

2

 mèngjiànshòuwěihěnshāngxīndexiōng:xiōngzhǐshù:85xīnqìngguǒnéngchénggōngshùndiào,róngzhǎndàode,néngchéng chéngguì,wéizàiyòushǎoniánzhījìngwěnānérjiàoduōbiànhuà ruòwéixiōngshùyóuyòushǎoniánjiān,kǒngyǒuwèichánghuànzāobēnghuòzhuìluòsuǒshāngzhī  zhōng 

3

 mèngjiànshòuwěihěnshāngxīnde:  tǎnchéngxiàngduì,yǐng,chàng   zǎo退tuì,zhuīhuǐ,jiàowàimài 

xiǎojié:mèngjiànshòuwěihěnshāngxīn,suīránpíngchángdeyùntōngtōng,guòréncuòò zuìjìnduōcānxiūxiánhuódòngba,néngrànghuòpéngyǒudexìnrèngǎn